A- Зменшити шрифт
A+
Збільшити шрифт

Підтримайте непереможних

Прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України, опубліковано 23 квітня 2022 року о 20:25

Звертаємось до усіх, хто сьогодні допомагає Україні у цей страшний і незрозумілий для цивілізованої спільноти час, коли країна-вбивця намагається знищити один із народів Європи  - український народ. Усвідомити, що в 21 столітті може бути свідоме, системне і цинічне знищення великої Європейської країни та її народу для цивілізованого світу – не можливо!!!

Дійсно, людство вже живе в 21 столітті… І сьогодні весь світ, Об’єднані Нації визнають, що міжнародний паралімпійський рух є досягненням людської цивілізації. Саме цей прояв людства і сучасний стан його розвитку визначив міжнародний паралімпійський рух як значимий чинник розвитку всієї людської спільноти на міжнародному і національному рівнях. Цей неймовірний рух ідентифікував і дав розуміння людству цінності прав людини, і, насамперед, - рівні права і можливості людини з інвалідністю.  

І сьогодні, коли в українській паралімпійській сім’ї – біда, коли людина з інвалідністю не може втекти, врятуватись від страшних вбивчих ракет, від масового бомбардування мирного населення, а особливо – люди і діти на візках, незрячі, з ампутаціями кінцівок, з церебральним паралічем, з порушеннями інтелекту, ми можемо проявити нашу солідарність, підтримуючи українських громадян з інвалідністю, які особливо уразливі під час цієї страшної війни. 

Паралімпійський рух народився у Великій Британії як гуманна реакція суспільства на підтримку воїнів з важкими ураженнями, що постраждали під час Другої світової війни. І в цьому  - ще одна цивілізаційна місія міжнародного паралімпійського руху - дати можливість людям, які постраждали від війни і мають інвалідність, повернутись до життя, отримавши психологічну, соціальну і фізичну реабілітацію засобами фізичної активності, неймовірних можливостей спорту. 

Сьогодні в Україні страждають сотні тисяч людей з інвалідністю; тисячі паралімпійців, які досягли неймовірних результатів у світовому спорті, знаходяться в критичних життєвих обставинах, пов’язаних з війною. 

Сьогодні українські команди і спортсмени   - чемпіони світу, Європи, Паралімпійських ігор потребують, щоб їх просто врятували  від страшних реалій війни!

Український паралімпійський центр зараз заповнений біженцями з усіх куточків України  - у тому числі – з Маріуполя, Харкова, окупованого Херсону, Київського, Запорізького, Миколаївського, Дніпропетровського та інших регіонів України. Але цей Центр на сьогодні не має змоги розрахуватися за спожиту електроенергію, придбати продукти харчування, паливо, медикаменти, засоби інконтиненції тощо для забезпечення життя і здоров’я сотень постраждалих громадян України, в тому числі – людей з інвалідністю, паралімпійців, дітей, людей поважного віку, які знайшли прихисток у паралімпійському Центрі.

Сьогодні потрібні також кошти для того, щоб українських громадян з інвалідністю забезпечити транспортуванням з різних регіонів України, медичним та фармакологічним забезпеченням, їжею, одягом, соціальним супроводом, місцями для проживання. 

І, безумовно, сьогодні необхідні кошти, щоб не дати померти національному паралімпійському рухові України, який є важливим і дуже соціально значимим рухом для українських людей і насамперед – для тих людей, які отримавши інвалідність під час війни можуть повернутись до життя. 

Саме для цього у Варшаві Національний паралімпійський комітет України за підтримки Міжнародного паралімпійського комітету відкрили спеціальний благодійний рахунок.

Реквізити для надання допомоги:

NATIONAL SPORTS COMMITTEE FOR THE DISABLED OF UKRAINE

CHARITY ACCOUNT DETAILS

CURRENCY - USD

Recipient: NATIONAL SPORTS COMMITTEE FOR THE DISABLED OF UKRAINE

Address: 42, ESPLANADNA STREET, OFFICE 813

01023 KYIV, UKRAINE

IBAN code: PL 08 1020 1068 0000 1002 0385 2381

SWIFT: BPKOPLPW

Bank details: PKO BANK POLSKI, BRANCH 6 IN WARSAW

PULAWSKA STREET 15

02-515 WARSAW, POLAND

CURRENCY - EUR

Recipient: NATIONAL SPORTS COMMITTEE FOR THE DISABLED OF UKRAINE

Address: 42, ESPLANADNA STREET, OFFICE 813

01023 KYIV, UKRAINE

IBAN code: PL 03 1020 1068 0000 1202 0385 2373

SWIFT: BPKOPLPW

Bank details: PKO BANK POLSKI, BRANCH 6 IN WARSAW

PULAWSKA STREET 15

02-515 WARSAW, POLAND

CURRENCY - PLN

Recipient: NATIONAL SPORTS COMMITTEE FOR THE DISABLED OF UKRAINE

Address: 42, ESPLANADNA STREET, OFFICE 813

01023 KYIV, UKRAINE

IBAN code: PL 95 1020 1068 0000 1402 0385 2365

SWIFT: BPKOPLPW

Bank details: PKO BANK POLSKI, BRANCH 6 IN WARSAW

PULAWSKA STREET 15

02-515 WARSAW, POLAND


We appeal to all those who are helping Ukraine today at this terrible and incomprehensible time for the civilized community, when the country-murder is trying to destroy one of the European nations - the Ukrainian people. It is impossible to realize that in the 21st century there may be a conscious, systematic and cynical destruction of a great European country and its people - in our civilized world!!!

Indeed, humanity is already living in the 21st century… And today, the whole world, the United Nations recognize that the international Paralympic movement is an achievement of human civilization. It is manifestation of humanity and the current state of its development  identified the international Paralympic movement as a significant factor in the development of the entire human community at the international and national levels. This incredible movement has identified and given humanity an understanding of the  human rights values, and above all, equal rights and opportunities for people with disabilities.

And today, when there is a gried in the Ukrainian Paralympic family, when a person with a disability can not escape, escape from the terrible deadly missiles, from the mass bombing of civilians, and especially - people and children those use wheelchairs, blind, with  limbs amputation, with cerebral paralysis, with intellectual disabilities, we can show our solidarity by supporting Ukrainian citizens with disabilities who are particularly vulnerable during this terrible war.

The Paralympic Movement was born in the United Kingdom as a humane response of society to support soldiers with severe impairments sufferedWorld War II. And this is another civilization mission of the International Paralympic Movement - to enable people who suffered from the war and have disabilities - to return to life, after receiving psychological, social and physical rehabilitation through physical activity, incredible sports opportunities.

Hundreds of thousands of people with disabilities suffer in Ukraine today; Thousands of Paralympians who have achieved incredible results in international sports are in critical life circumstances related to the war.

Today, Ukrainian teams and athletes - champions of the world, Europe, Paralympic Games need to be simply saved from the terrible realities of war!

The Ukrainian Paralympic Center is now accommodating refugees from all over Ukraine, including cities of Mariupol, Kharkiv, occupied Kherson, Kyiv, Zaporizhzhia, Mykolaiv, Dnipropetrovsk and other regions of Ukraine. But this Center is currently unable to pay for electricity, food, fuel, medicines, incontinence means etc. to ensure the lives and health of hundreds of affected citizens of Ukraine, including people with disabilities, Paralympians, children, venerable age people who found their shelter at the Paralympic Center.

Today, funds are also required to provide Ukrainian citizens with disabilities with transportation support from different regions of Ukraine, medical and pharmacological support, food, clothing, social assistance and accommodation.

And, of course, today we need support to prevent the death of the National Paralympic movement of Ukraine, which is an important and very socially significant movement for the Ukrainian people and especially for those people who may return to life after being injured during the war.

That is the reason why the National Paralympic Committee of Ukraine, with the support of the International Paralympic Committee opened a special charity account in Warsaw.

Bank account details for charity donations:

 

NATIONAL SPORTS COMMITTEE FOR THE DISABLED OF UKRAINE

CHARITY ACCOUNT DETAILS

CURRENCY - USD

Recipient: NATIONAL SPORTS COMMITTEE FOR THE DISABLED OF UKRAINE

Address: 42, ESPLANADNA STREET, OFFICE 813

01023 KYIV, UKRAINE

IBAN code: PL 08 1020 1068 0000 1002 0385 2381

SWIFT: BPKOPLPW

Bank details: PKO BANK POLSKI, BRANCH 6 IN WARSAW

PULAWSKA STREET 15

02-515 WARSAW, POLAND

CURRENCY - EUR

Recipient: NATIONAL SPORTS COMMITTEE FOR THE DISABLED OF UKRAINE

Address: 42, ESPLANADNA STREET, OFFICE 813

01023 KYIV, UKRAINE

IBAN code: PL 03 1020 1068 0000 1202 0385 2373

SWIFT: BPKOPLPW

Bank details: PKO BANK POLSKI, BRANCH 6 IN WARSAW

PULAWSKA STREET 15

02-515 WARSAW, POLAND

CURRENCY - PLN

Recipient: NATIONAL SPORTS COMMITTEE FOR THE DISABLED OF UKRAINE

Address: 42, ESPLANADNA STREET, OFFICE 813

01023 KYIV, UKRAINE

IBAN code: PL 95 1020 1068 0000 1402 0385 2365

SWIFT: BPKOPLPW

Bank details: PKO BANK POLSKI, BRANCH 6 IN WARSAW

PULAWSKA STREET 15

02-515 WARSAW, POLAND

Піднятися на початок